OBR2.JPG, 55kB
 TOPlist
 

  Centrální účetnictví:

Ekonomický systém EKOSOFT je konstruován tak, aby sloužil jak pro zpracování ekonomických, účetních, daňových a vnitropodnikových informací, tak pro řízení firmy. Pracuje interaktivně nad většinou datových souborů i v počítačových sítích se sdílením datových souborů. Vyžaduje kompletní likviditu všech dokladů jedním vstupem pořízení a nutí uživatele ke zpracování v reálném čase. Zpracování ekonomických informací je možné provádět na několika místech v podniku. V požadavcích na zpracování se systém přizpůsobuje potřebám uživatele, především v těchto oblastech:
- jaké režimy práce je třeba na daném pracovišti provádět,
- jakým způsobem se pořízené informace dostávají do centrálního účetního systému (dávkou předání, síťový přístup do účetnictví),
- jakým způsobem a do jakých podrobností lze získávat na daném pracovišti informace o uložených datech.

Z pracovišť, kde jsou vytvářeny účetní doklady, jsou data do centrálního systému přenášeny podle potřeby podniku. Účetní data z úloh mzdy, dlouhodobý majetek a u zemědělských podniků z úlohy zvířata, jsou přenášena do centrálního systému jednou měsíčně tzv. spojovacím souborem.

Jednou z hlavních zásad systému je odpovědnost programu za soulad všech datových souborů, neměnnost zpětných výstupů, průkazný a odborný servis. To je zajištěno u všech úloh prováděním měsíčních uzávěrek a zajištěním dat uzavřených období pro účely oprav ze strany uživatele. Zpětné opravy jsou samozřejmě možné. Jsou však z důvodů odpovědnosti za data svěřeny proškoleným zástupcům firmy (dealerům). Každý servisní zásah do dat je doložen datem opravy v rozhodujících datových souborech s kódem pracovníka, který příslušnou opravu požadoval.

Metodiku účtování z jednotlivých modulů (mzdy, majetek, zvířata) zajišťují dodávané číselníky, které nemá možnost uživatel upravovat. Tím je zároveň zajištěno stejné fungování těchto částí na všech firmách, využívajících toto programové vybavení (důležité jak pro servisní dealerské služby, tak pro daňové poradce, auditory, kontroly). Další velice významnou podporou metodiky je u většiny režimů programové číslování dokladů v členění podle jednotlivých pracovišť a roků.

V účetním systému jsou vytvářeny tři druhy informací. Prvním je účetní deník, druhým kniha faktur a třetím doplňující texty dokladů.

Při správném nastavení je programově zajištěno, že platby faktur je možné provádět výhradně na těch fakturách, které jsou v datech zaneseny. Dalším důvodem je zajištění, aby platby faktur nepřevyšovaly jejich předpis (s výjimkou tzv. tolerance plateb - nastavitelné v int. 0-10 Kč).

Soulad účetního deníku, saldokonta a faktur zajišťuje klíč, kterým je: Syntetický účet, analytický účet, rok vzniku faktury a číslo faktury.

Běžné zpracování informací pro klienty s daňovou evidencí je řešeno totožnými prostředky a metodikou jako účetnictví podvojné. Systém využívá modifikovaný soubor účtů a jejich vazeb. Na základě běžných postupů (předpisů a plateb) je programově řešena vazba dat na tzv. zásobník faktur a peněžní deník. Jde o začleňování položek z faktur na základě provedených plateb (částečných plateb) do příjmů a výdajů pro účely vazeb na zákon o daních z příjmu.

Základní informace v bodech:

 • přizpůsobitelnost podniku prostřednictvím parametrů
 • možnost pořizování do dvou měsíců souběžně
 • zpracování tuzemských i zahraničního dokladů, programový výpočet kurzových rozdílů
 • zpracování došlých faktur, evidence vystavených faktur, univerzální účetní doklad
 • elektronické napojení bank - KB, GE Capital, ČSOB, Česká spořitelna, HVB Bank a dalších
 • přímé napojení na skladové hospodářství - výdejní cena řešena systémem (vážený aritmetický průměr)
 • faktury hotovostní, pohledávkové, daňové dobropisy
 • práce s dodacími listy, fakturace z dodacích listů
 • fakturace skladových položek – včetně přímého odpisu ze skladu
 • zpracování pokladních dokladů – včetně tisků
 • maloobchodní prodej – s tiskem zjednodušeného i velkého daňového dokladu
 • evidence a vystavování zálohových dokladů, saldokonto záloh
 • zásoby - příjemka, výdejka, meziskladové převody, skladové karty, ceníky zásob, inventury, nabídky
 • datové komunikace - vedlejší účetní pracoviště, mzdy, dlouhodobý majetek, evidence zvířat
 • uzávěrka měsíční, roční, archivace dat
 • nedokončená výroba
 • režie
 • režimy výstupů - číselníky dodávané i podnikové, stavy účtů, účetní deník, výsledovka, rozvaha, pohyby skladů, kniha faktur a saldokonto, výstupy pro DPH (měsíční, čtvrtletní, roční, výkaz DPH), vnitropodnikové činnosti, statistické výkazy, cizojazyčné výstupy, opakované tisky dokladů, volitelné výstupy z faktur, účetního deníku (generátory), výběrové výstupy (dodavatelsko-odběratelské vztahy, prodeje), výpisy minulých let, exporty do tvaru DBF, CSV
 • dvoustupňový bezpečnostní systém, programová rekonstruovatelnost většiny datových souborů
 • komunikace do napojených úloh - po síti, Flash diskem, FTP komunikací, e-mailem
Kompletní dokumentace této části programu